แพรนด้า จิวเวลรี่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์แก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนบนเวที GCNT Forum 2022

เรื่องที่น่าสนใจ เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ Pranda Group นำโดย คุณสุนันทา เตียสุวรรณ์ กรรมการบริษัท และ ศ. ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เป็นตัวแทนองค์กรร่วมประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังภาคเอกชนเร่งหาทางออกของภาคธุรกิจเพื่อแก้ปัญหาสภาวะโลกร้อนและความท้าทายด้านความหลากหลายทางชีวภาพ บนเวทีประชุมสุดยอดระดับผู้นำของประเทศไทย “GCNT Forum 2022” จัดโดย สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT: Global Compact Network Thailand) ร่วมกับสหประชาชาติ (UN) ซึ่งปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด Accelerating Business Solutions to Tackle Climate & Biodiversity Challenges รวมพลังองค์กรสมาชิกสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กฯ ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายด้านความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

 

ในการนี้ คุณปรีดา เตียสุวรรณ์ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศ.ดร. ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ กรรมการผู้จัดการสายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร ได้เป็นผู้แทนองค์กรในการร่วมเสวนาออนไลน์เพื่อแสดงมุมมองของภาคธุรกิจที่ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งแพรนด้า จิวเวลรี่ เป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีชั้นนำของไทย ที่ดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชน สังคม และโลกของเรา โดยยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน และจริยธรรมที่ดี ด้วยความมุ่งมั่นต่อแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของช่างฝีมือหรือพนักงาน (Pranda People) ดูแลทุกคนเสมือนสมาชิกในครอบครัว เพื่อให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ยึดหลักสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค โดยส่งเสริมและให้โอกาสทุกเพศทุกวัยอย่างเท่าเทียม ทำให้เกิดการร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนองค์กรให้เดินหน้าอย่างมั่นคง และเป็นพลังสำคัญในการบริหารจัดการและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ แพรนด้า จิวเวลรี่ ยังได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกของสภาเครื่องประดับที่มีความรับผิดชอบ หรือ Responsible Jewellery Council (RJC) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล และเป็นที่ยอมรับว่าสมาชิกที่ได้รับการรับรองเป็นบริษัทผู้ผลิตเครื่องประดับอัญมณีที่ใส่ใจและคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน