กองทุน CMDF เปิดตัว “สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน” เสริมแกร่งตลาดทุนไทย

เศรษฐกิจ (ในประเทศ - ต่างประเทศ)

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) เปิดตัว “สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน” ผลิตงานวิจัยคุณภาพ พร้อมเป็นศูนย์รวมงานวิจัยและข้อมูลด้านตลาดทุน การลงทุน และเศรษฐกิจ

นายไกรพิชิต เรืองศรีไชยะ หัวหน้าสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน (Capital Market Research Institute: CMRI) เปิดเผยว่า สถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน ภายใต้การทำงานของกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) มุ่งสนับสนุนการผลิตงานวิจัยคุณภาพ ให้มีองค์ความรู้ที่กว้างและลึก

พร้อมพัฒนาฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนไทยให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านตลาดทุนและเศรษฐกิจ รวมถึงให้นักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องและหลากหลาย ช่วยเพิ่มคุณภาพของงานวิจัย

โดย CMRI จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ CMDF ในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม และพัฒนาองค์ความรู้หรืองานวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน

ซึ่ง CMRI จะเน้นการทำการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงให้กับตลาดทุนไทย​ และเป็นงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติกับตลาดทุนไทย

ทั้งนี้ CMDF ได้กำหนดงาน Official Launch Thailand Capital Market Research Institute (CMRI) ในวันที่ 2 ก.พ.2565 โดยรับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นที่ปรึกษาของ CMRI อาทิ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล, ดร.คณิศ แสงสุพรรณ, นายบรรยง พงษ์พานิช, นายสุรพล โอภาสเสถียร, ดร.ภากร ปีตธวัชชัย อีกทั้ง นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานอนุกรรมการวิจัย ที่ร่วมให้ข้อมูลถึง

1. บทบาท หน้าที่ แนวทางการดำเนินการของสถาบันวิจัยเพื่อตลาดทุน Capital Market Research Institute (CMRI)

2. การสนับสนุนงานวิจัย – ข้อมูลเกี่ยวกับทุนวิจัยและขั้นตอนในการสมัครทุน รวมถึงการสนับสนุนฐานข้อมูลการเงินและตลาดทุนในระดับสากลและของประเทศไทย

3. เครือข่ายนักวิจัยด้านการเงินและตลาดทุน – ความร่วมมือและเครือข่ายนักวิจัย ในภาควิชาการ ภาคธุรกิจ ภาครัฐ, เผยแพร่งานวิจัย การจัดสัมมนาในระดับประเทศและระดับสากล, การเผยแพร่งานวิจัยและเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านเว็บไซต์ CMRI

นอกจากนี้ CMRI ได้ทำงานร่วมกับศูนย์วิจัยพันธมิตร อาทิ SET Research ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันการศึกษา ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นประโยชน์ต่อตลาดทุน เศรษฐกิจ และสังคม

สำหรับงาน Official Launch Thailand Capital Market Research Institute (CMRI) กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 ก.พ.นี้ ตั้งแต่เวลา 14.22 น. เป็นต้นไป ผู้สนใจดูรายละเอียดและติดตามรับชมได้ที่ Facebook: กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน

อ้างอิง
https://www.bangkokbiznews.com