วิทยุการบินฯ วางแนวปฏิบัติ จัดช่วงเวลาการบิน รองรับผู้นำประชุมเอเปก 2022

เรื่องที่น่าสนใจ

วิทยุการบินฯ วางแนวทางปฏิบัติให้บริการจราจรทางอากาศรองรับเดินทางของผู้นำและคณะผู้เข้าร่วมประชุมเอเปก เพื่อความปลอดภัยสูงสุด และมีความคล่องตัว กระทบเที่ยวบินปกติน้อยที่สุด

นายณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า บวท.เตรียมความพร้อมสำหรับรองรับการเดินทางของผู้นำและคณะผู้เข้าร่วมการประชุมเขตเศรษฐกิจเอเปก โดยจัดเตรียมความพร้อมด้านแนวทางวิธีปฏิบัติ หรือ Standard Operating Procedures (SOPs) ในการให้บริการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Services) สำหรับเที่ยวบินบุคคลสำคัญ (VIP Flights) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เที่ยวบินขึ้น-ลงตรงตามเวลาที่กำหนด และมีความปลอดภัยสูงสุด

โดยมีแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management) ในช่วงเวลาของการขึ้น-ลง ของเที่ยวบินบุคคลสำคัญ และช่วงเวลาของพิธีการต้อนรับ เพื่อให้เกิดความสะดวก คล่องตัว ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินปกติให้น้อยที่สุด และมีการบริหารจัดการจราจรทางอากาศภาคพื้นในการนำอากาศยานของแต่ละประเทศไปยังจุดจอดที่จัดเตรียมไว้ รวมถึงการบริหารจัดการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรองรับในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน

อีกทั้งได้มีแนวทางปฏิบัติการบริหารจัดการห้วงอากาศบริเวณพื้นที่ห้วงอากาศเหนือสถานที่จัดการประชุมฯ และพื้นที่ห้วงอากาศที่เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานความมั่นคง ทั้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการบริหารจัดการอากาศยานไร้คนขับตามประกาศเขตห้ามบินอากาศยานไร้คนขับ (No Drone Zone) ของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ บวท.ได้เตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลัง ทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหลัก ปฏิบัติงานเสริม และอัตรากำลังสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย อีกทั้งได้จัดเตรียมความพร้อมระบบอุปกรณ์การให้บริการจราจรทางอากาศ รวมทั้งระบบอุปกรณ์และสถานที่ปฏิบัติงานสำรองกรณีเกิดเหตุขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉิน และจัดตั้งศูนย์ประสานงานการให้บริการจราจรทางอากาศ ตลอดช่วงเวลาของการจัดประชุม เพื่อประสานงาน กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 

นายณพศิษฏ์กล่าวว่า บวท.ได้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการการเดินอากาศ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ สำหรับอากาศยานของผู้นำและคณะผู้เข้าร่วมประชุม ทุกเที่ยวบินที่ทำการบินเข้า-ออก ประเทศไทย

ทั้งนี้ บวท.จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ท่าอากาศยาน สายการบินผู้ใช้บริการ และหน่วยงานด้านความมั่นคง เพื่อให้การให้บริการจราจรทางอากาศและการปฏิบัติภารกิจในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อความล่าช้าของเที่ยวบินปกติบ้างในบางช่วงเวลา ขอให้ประชาชนเผื่อเวลาในการเดินทางและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด เพื่อความสะดวกในการเดินทาง